Hiệp phụ và phút bù giờ trong cá độ bóng đá 
-

Hiệp phụ trong bóng đá là là hiệp được lá thêm ngoài khoảng thời gian...